Adress Stockholm

Vetegatan 5, 118 59 Stockholm

Adress Gotland

Söderväg 5C, 621 58 Visby

Mail

info@eklundekonomi.se

Telefon

08-428 682 21

Hemsida

www.eklundekonomi.se